Publikacja artykułów sponsorowanych

Obowiązek informacyjny – artykuł 13 RODO

1. Administrator Danych Osobowych – BizPress.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest serwis bizpress.pl. Operatorem serwisu bizpress.pl jest firma

Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: info@bizpress.pl.  Odbiorcami danych osobowych jest obsługująca administratora zewnętrzna firma księgowa.

2. Pozyskiwanie danych osobowych do serwisu BizPress.pl

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas zakładania przez Ciebie konta w serwisie BizPress.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wybranych danych wymienionych podczas procesu rejestracji jest konieczne do zawarcia z bizpress.pl umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login), hasło dostępu do serwisu, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, PESEL lub NIP, Urząd Skarbowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z bizpress.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w bizpress.pl

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z usługami świadczonymi przez bizpress.pl, w szczególności w celach związanych z kontaktowaniem się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu, publikowaniem zleceń, przeprowadzaniem transakcji, ewentualnymi reklamacjami oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Uprawnienia wobec Administratora danych w zakresie przetwarzanych danych:

  • prawo dostępu do danych;
  • prawo do sprostowania – gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. Jeśli Twoje dane nie są objęte obowiązkiem przechowywania z uwagi na rozliczone umowy, w każdej chwili możesz zgłosić chęć ich usunięcia pisząc na adres info@bizpress.pl.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  • prawo do sprzeciwu – od 25.05.2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś oraz gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;
  • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę Twoje dane mogą być udostępniane Wykonawcom lub podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź dzieła. Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą księgową firmy. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy rejestracji, akceptacji regulaminu oraz przy wyrażeniu zgody.

6. Przechowywanie danych przez Administratora bizpress.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizowania usług bizpress.pl, maksymalnie przez okres 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)