Publikacja artykułów sponsorowanych

Regulamin serwisu BizPress.pl

§ 1 Wstęp i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia drogą elektroniczną usług przez portal BizPress.pl na rzecz Reklamodawców i Wydawców.
 2. Świadczenie usług polega na zamieszczaniu materiałów reklamowych przez Reklamodawców na stronach Wydawców przez BizPress.pl
 3. Świadczeniem usługi jest zamieszczenie materiałów reklamowych na stronach internetowych, których właścicielem jest firma Visomedia przez BizPress.pl.
 4. Przez Reklamodawcę rozumie się podmiot kupujący przez portal BizPress.pl miejsce reklamowe na stronie Wydawcy
 5. Przez Reklamodawcę rozumie się podmiot kupujący przez portal BizPress.pl miejsce reklamowe na stronie internetowej, których właścicielem jest firma Visomedia.
 6. Przez Wydawcę rozumie się podmiot udostępniający miejsce reklamowe na swojej stronie internetowej poprzez serwis BizPress.pl
 7. Przez BizPress.pl rozumie się serwis internetowy pod adresem internetowym http://bizpress.pl, którego właścicielem i administratorem jest Firma Visomedia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebowiańskiej 9, 54- 153 Wrocław, NIP 894-27-87-033.
 8. Przez materiały reklamowe rozumie się publikacje umieszczane na stronach Wydawców przez Reklamodawców, zakupione przez serwis BizPress.pl
 9. Przez jednostkę rozliczeniową rozumie się czas np: 1 rok, począwszy od chwili zamieszczenia na stronie Wydawcy materiału reklamowego Reklamodawcy.
 10. Przez widget rozumie się aplikację BizPress służącą do wyświetlania oraz zakupu publikacji reklamowych na stronie Wydawcy.
 11. Przekazywane przez Reklamodawców i Wydawców dane osobowe, BizPress.pl zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co Użytkownicy BizPress.pl wyrażają zgodę.

§ 2 Warunki korzystania z portalu BizPress.pl.

 1. Użytkownikami BizPress.pl mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownicy BizPress.pl zgadzają się na otrzymywanie maili związanych z serwisem BizPress.pl

§ 3 Wydawca

 1. Wydawca udostępniający na swojej stronie internetowej miejsce na publikację materiałów reklamowych Reklamodawcy dokonuje bezpłatnej rejestracji w serwisie BizPress.pl, podając w tym celu imię, swój aktualny adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca określa sposób publikacji materiałów reklamowych na swojej stronie wybierając akceptację automatyczną albo moderację każdego z materiałów reklamowych. Po wyborze moderacji każdorazowo Wydawca zostaje poinformowany na swój adres e-mail o nowych materiałach reklamowych i do 48 godzin może je zaakceptować lub odrzucić. Po upływie 48 godzin materiały zostają automatycznie uznane za odrzucone. W przypadku gdy materiały zostają odrzucone Wydawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
 3. Wydawca określa tytuł strony, adres strony na której umieści widget, opis, słowa kluczowe oraz wybiera kategorię strony, a także konfiguruje samodzielnie wygląd widgetu oraz treść linka zachęcającego Reklamodawcę do zakupu publikacji. Strona pojawia się na liście stron na których Reklamodawcy mogą publikować materiały po poprawnej weryfikacji umieszczenia na stronie widgetu. W przypadku gdy automatyczny system BizPress.pl wykryje brak widgetu na stronie Wydawcy, strona zostaje usunięta z listy stron na których Reklamodawcy mogą publikować materiały.
 4. Za publikację materiałów zakupionych przez Reklamodawcę Wydawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przez siebie ustalonej za każdorazowy zakup publikacji na jego stronie poprzez Reklamodawcę.
 5. Wysokość wynagrodzenia ustalonego w sposób opisany w ust. 4 jest publikowana przez Wydawcę w serwisie BizPress.pl i może być przez niego dowolnie zmieniana. Wydawca nie może zmienić wysokości wynagrodzenia po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Reklamodawcę oraz co do materiałów reklamowych, których publikacja została już rozpoczęta.
 6. Wynagrodzenie BizPress.pl stanowi prowizję w wysokości 25% ceny ustalonej każdorazowo przez Wydawcę dla danej strony. Prowizja jest automatycznie odliczana od ceny ustalonej przez Wydawcę.
 7. Wynagrodzenie jest wypłacane bez dodatkowych opłat na żądanie Wydawcy podesłane na adres info@BizPress.pl gdy:a) w dacie wypłaty przekroczy kwotę 100 zł brutto,
  b) Wydawca wskaże swe dane do wypłaty (w tym numer konta, NIP, nazwę firmy i jej siedzibę lub imię, nazwisko i adres zameldowania),
  c) Wydawca poprawnie zakończy emisję materiałów reklamowych Reklamodawców,
  d) w przypadku gdy Wydawca jest płatnikiem VAT wystawi serwisowi BizPress.pl poprawną fakturę VAT na kwotę podlegającą wypłacie.
 8. Wydawca ma prawo w każdej chwili zlikwidować miejsce reklamowe na swojej stronie internetowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie Reklamodawcy jest w trakcie realizacji, tj. po potwierdzeniu przez Wydawcę treści materiałów reklamowych lub ich automatycznej akceptacji, terminu publikacji oraz zapłacie wynagrodzenia przez Reklamodawcę. W przypadku gdy Wydawca zlikwiduje miejsce reklamowe w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do zwrotu całości ceny zapłaconej przez Reklamodawcę. Kwota jest potrącana ze środków zgromadzonych na koncie Wydawcy. Serwis BizPress.pl nie ponosi wobec Reklamodawcy żadnej odpowiedzialności z tytułu likwidacji przez Wydawcę miejsca reklamowego na swojej stronie internetowej.
 9. Wydawca ma prawo do samodzielnego utworzenia artykułu oraz jego bezpłatnej, nielimitowanej publikacji poprzez widget BizPress.pl na swojej stronie.

§ 4 Reklamodawca

 1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych wybiera za pośrednictwem serwisu BizPress.pl Wydawcę, na którego stronie internetowej chce zamieścić swój materiał reklamowy.
 2. Zakup miejsca reklamowego na stronie internetowej Wydawcy następuje bez rejestracji w serwisie BizPress.pl albo po dokonaniu przez Reklamodawcę rejestracji w serwisie BizPress.pl
 3. Dokonanie przez Reklamodawcę rejestracji w serwisie BizPress.pl umożliwia mu bieżący dostęp do historii zamówień, zapisywanie swych materiałów reklamowych. Zakup miejsca reklamowego na stronie internetowej Wydawcy bez dokonywania rejestracji w serwisie BizPress.pl oznacza brak dostępu do historii zamówień oraz brak możliwości zapisywania swych materiałów reklamowych.
 4. Rejestracja w serwisie BizPress.pl przez Reklamodawców jest bezpłatna.
 5. W celu dokonania zakupu publikacji reklamowej na stronie wybranego Wydawcy, Reklamodawca wybiera ilość jednostek rozliczeniowych publikacji swych materiałów reklamowych na stronie Wydawcy, wypełnia formularz w serwisie AdPub.pl, w którym zamieszcza treść materiału reklamowego podlegającego publikacji. Cena za publikację materiałów reklamowych jest oznaczona w formularzu zamówienia po wyborze przez Reklamodawcę czasu trwania publikacji oraz miejsc publikacji i zawiera cenę za publikację materiałów reklamowych ustaloną przez Wydawcę oraz prowizję należną BizPress.pl opisaną w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu formularza w sposób opisany w ust. 5. Reklamodawca potwierdza treść materiałów reklamowych podlegających publikacji oraz czas trwania publikacji oraz dokonuje płatności poprzez system przelewy24.pl.
 7. Dokonanie płatności za materiały reklamowe podlegające publikacji oznacza pełną akceptację przez Reklamodawcę niniejszego Regulaminu.
 8. Dowód zakupu zostanie wysłany Reklamodawcy na podany przez niego adres e-mail do 72h po dokonaniu płatności. Dla Reklamodawców, którzy są zarejestrowani będzie on także dostępny w zakładce Twoje konto.
 9. W przypadku gdy Wydawca nie przyjmie artykułu Reklamodawcy do publikacji, zapłacona przez Reklamodawcę cena jest zwracana na wskazany przez niego numer rachunku bankowego do 48h (w dni robocze) od momentu odrzucenia publikacji, bez dodatkowych opłat.
 10. W przypadku gdy Wydawca usunie widget przez co publikacja Reklamodawcy nie będzie aktywna, BizPress.pl zwraca na żądanie Reklamodawcy pełną kwotę w terminie do 48h (w dni robocze). BizPress.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wydawcy.

§ 5 Ograniczenia w treści materiałów reklamowych oraz stronach Wydawców

 1. Reklamodawca oraz Wydawca ponoszą pełną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie materiałów reklamowych.
 2. Zabronione jest publikowanie materiałów reklamowych lub umieszczanie stron przez Wydawców sprzecznych z prawem, naruszających jakiekolwiek dobra, prawa i wolności osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc i pornografię, propagujących i nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub jakiejkolwiek innej.
 3. Zabronione jest publikowanie materiałów reklamowych lub umieszczanie stron przez Wydawców zawierających niedozwoloną reklamę lub promocję gier hazardowych, propagujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu, lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmiany percepcji, wszelkie środki mające niepotwierdzone naukowo efekty działania lub inne produkty czy usługi, których reklamowanie jest zabronione prawnie lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami.
 4. BizPress.pl zastrzega sobie prawo do usuwania publikacji i stron Wydawców, o których mowa w ust. 2, 3 powyżej oraz stron o wątpliwej jakości np. wyłącznie reklamowych. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych publikacji, kwota zapłacona przez Reklamodawcę nie podlega zwrotowi, a Wydawca nie otrzymuje wynagrodzenia przez siebie ustalonego.
 5. Użytkownik zamieszczający stronę lub publikujący materiały reklamowe zawierające błędy lub wirusy jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód z tego wynikłych.

§ 6 Publikacja materiałów reklamowych

 1. Publikacja materiałów reklamowych Reklamodawcy następuje po ustaleniu miejsca (miejsc) i czasu trwania publikacji, wprowadzeniu i potwierdzeniu przez niego treści materiałów, poprawnym dokonaniu płatności oraz po dokonaniu przez Wydawcę (Wydawców) akceptacji treści materiałów reklamowych podlegających publikacji lub niezwłocznie w przypadku, gdy Wydawca ustanowił akceptację automatyczną
 2. Wydawca ma wyłączne prawo dokonywać moderacji podlegających publikacji na jego stronie internetowej materiałów reklamowych. Moderacja i akceptacja następuje w terminie do 48 godzin. Odrzucenie lub brak akceptacji w powyższym terminie skutkuje odmową publikacji materiałów reklamowych, a cena zapłacona przez Reklamodawcę podlega zwrotowi w terminie 48h (dni robocze) od daty odrzucenia materiałów reklamowych przez Wydawcę, na ten sam rachunek z którego wpłynęła płatność za zamówioną publikację.

§ 7 Płatności

 1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych na stronie internetowej Wydawcy po potwierdzeniu treści materiałów reklamowych oraz czasu trwania publikacji dokonuje płatności wyświetlonej w formularzu zamówienia ceny. Zapłata następuje na rzecz serwisu BizPress.pl wyłącznie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 2. Zmiana cen publikacji przez Wydawcę nie ma wpływu na cenę zamówień będących w trakcie realizacji.
 3. Warunkiem publikacji materiałów reklamowych jest otrzymanie przez serwis BizPress.pl potwierdzenia zapłaty ceny z serwisu przelewy24.pl przez Reklamodawcę.
 4. Konsumentom indywidualnym przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.

§ 8 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu świadczenia usług przez Wydawcę, Reklamodawca ma prawo zgłosić reklamację. Zgłoszenie powinno być wysłane drogą mailową na adres info@BizPress.pl w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia zakończenia wyświetlania reklamowanej publikacji. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis kwestionowanej usługi oraz powód reklamacji. Brak zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie powoduje utratę prawa do jej wniesienia.
 2. Serwis BizPress.pl rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni, podejmując wszelkie niezbędne kroki mające na celu ocenę zasadności reklamacji.
 3. Odpowiedzialność serwisu BizPress.pl za nienależytą publikację nie przekracza wartości zapłaconego przez Reklamodawcę wynagrodzenia BizPress.pl
 4. Nie podlegają rozpoznaniu reklamacje zgłoszone w języku innym niż polski, dotyczące odrzucenia materiałów reklamowych przez Wydawców, na które serwis BizPress.pl nie ma żadnego wpływu. BizPress.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mających wpływ na sposób i termin wykonania usługi oraz za okoliczności spowodowane działaniem osób trzecich. BizPress.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez Reklamodawcę i Wydawcę praw własności, praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej i innych osób trzecich. Zamieszczenie materiałów reklamowych podlegających publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że jego materiały reklamowe nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz są zgodne z przepisami prawa.
 5. Reklamodawca ponosi wszelkie koszty w przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec serwisu BizPress.pl jakichkolwiek roszczeń, w szczególności związanych z treścią i zawartością materiałów reklamowych.
 6. Wydawca ponosi odpowiedzialność za terminowe dokonywanie akceptacji materiałów reklamowych publikowanych na jego stronie internetowej oraz za prawidłowe i terminowe wykonanie usług zgodnie z zamówieniami Reklamodawców, po akceptacji publikacji. Za nieuzasadnioną przerwę, krótszą niż ustalony czas ekspozycji lub wadliwą publikację materiału reklamowego konto Wydawcy jest uszczuplane o kwotę za całą publikację, a nadto Wydawca płaci serwisowi BizPress.pl karę umowną w wysokości wynagrodzenia zapłaconego przez Reklamodawcę, na rzecz którego usługa nie została wykonana lub została wykonana wadliwie. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez BizPress.pl odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Wydawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować dane swoich stron mające wpływ na sposób i termin publikacji materiałów reklamowych. Brak aktualizacji oznacza, że Reklamodawca zakupił usługę na warunkach obowiązujących w dacie zakupu.
 8. Serwis BizPress.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych i stron Wydawców oraz nie ma wpływu na ich treść.
 9. Serwisy  informacyjne wchodzące w skład  grupy BizPress.pl  wykorzystują plik graficzne pochodzące z serwisów Freepik lub pexels.com.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. BizPress.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu oraz data jej wejścia w życie będzie publikowana stronie głównej serwisu.
 3. Wersja Regulaminu 1.1. Data opublikowania: 25.05.2018