Publikacja artykułów sponsorowanych

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bizpress.pl (dalej jako: „Serwis”).

Właściciel Serwisu – nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia oraz materiały wideo publikowane na serwisie samodzielnie przez jego Użytkowników. Opinie wyrażone przez Użytkowników są wyłącznie ich własnością.

W uzasadnionych przypadkach właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści, zdjęć i materiałów audio-wideo, włącznie z możliwością ich usunięcia bez wcześniejszego powiadomienia autora treści.

Zabrania się publikowania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Publikowane przez Użytkowników treści, zdjęcia oraz materiały audio-wideo nie mogą być wulgarne, obraźliwie; nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego (propagowanie narkomanii, przemocy, nienawiści rasowej czy religijnej, ujawnianie prywatnej korespondencji bez zgody nadawcy itp.), nie mogą też być niezgodne z prawem ani naruszać praw osób trzecich.

Administracja Serwisu ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć oraz materiałów wideo samodzielnie zamieszczonych na łamach Serwisu przez Użytkowników w przypadku otrzymania informacji, iż są one niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich.

Zdjęcia oraz materiały audio-wideo publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu nie mogą zawierać treści pornograficznych. Zdjęcia bądź materiały audio-wideo zawierające takie treści będą niezwłocznie usuwane, a konto Użytkownika natychmiast blokowane lub usuwane.

Korzystanie ze strony i wszelkie publikacje umieszczane przez Użytkowników są dobrowolne. Użytkownicy udostępniają wszelkie treści nieodpłatnie.

Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści, zdjęć oraz materiałów audio-wideo – udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu – wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel Serwisu gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści, jak i zdjęć oraz materiałów audio-wideo.

Obowiązuje zakaz umieszczania reklam włącznie z informacjami, linkami, materiałami graficznymi, które mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług. Zamieszczenie reklamy możliwe jest tylko po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu zgody od właściciela Serwisu.

Zabrania się umieszczać linki do pirackich plików lub stron udostępniających pirackie pliki. Konto użytkownika stosującego takie praktyki może zostać usunięte.

Użytkownikowi Serwisu z naruszającemu przyjęte przez wszystkich Użytkowników normy grozi upomnienie z powodu nieprzestrzegania wspólnie ustalonych zasad. W przypadku dalszego ich nieprzestrzegania profil Użytkownika zostanie trwale usunięty.

Użytkownicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie, szczególnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich co do w/w treści.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Wrocławia.

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej – względem jej Użytkowników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do usunięcia konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administracja Serwisu udostępni jednolity Regulamin poprzez publikację na stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego Regulaminu.